4754 Núm. 67 - Any 26 - 26.11.2014Butlletí Oficial del Principat d’Andorra

europees al Principat d’Andorra, així com una eventual adhesió del Principat d’Andorra al Tractat de cooperació en matèria de patents, fet a Washington el 19 de juny de 1970 i al Conveni sobre la concessió de patents europees, fet a Munic el 5 d’octubre del 1973.

Disposició final segona. Desplegament reglamentari

Es faculta el Govern perquè aprovi les disposicions reglamentàries neces- sàries que exigeixi el desenvolupament de la Llei.

Disposició final tercera. Oficina de Marques i Patents del Principat d’Andorra

1. Totes les referències legals o regla- mentàries que es facin a l’Oficina de Marques o a l’Oficina de Patents s’han d’entendre efectuades a l’Oficina de Mar- ques i Patents del Principat d’Andorra (OMPA).

2. Tota menció que es faci en la nor- mativa vigent al director de l’Oficina de Marques, de l’Oficina de Patents o de l’Oficina de Marques i Patents del Prin- cipat d’Andorra (OMPA) s’ha d’entendre efectuada a l’autoritat que estigui al cap- davant d’aquesta última.

Disposició final quarta. Entrada en vigor

La Llei entrarà en vigor al cap d’un mes de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, llevat del capítol novè, que entrarà en vigor a la data que entri en vigor l’acord de validació de patents europees entre Andorra i l’Orga- nització Europea de Patents, i del capítol desè, que ho farà quan entri en vigor el Tractat de cooperació en matèria de patents, fet a Washington el 19 de juny de 1970, al Principat d’Andorra.

Casa de la Vall, 30 d’octubre del 2014 Vicenç Mateu Zamora Síndic General

Nosaltres els coprínceps la sancionem i promulguem i n’ordenem la publica- ció en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. Joan Enric Vives Sicília François Hollande Bisbe d’Urgell President de la

República Francesa Copríncep d’Andorra Copríncep d’Andorra

Llei 27/2014, del 30 d’octubre, de taxes de l’Oficina de Patents

Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 30 d’octubre del 2014 ha aprovat la següent:

llei 27/2014, del 30 d’octubre, de taxes de l’Oficina de Patents

Exposició de motius Aquesta Llei desplega l’article 73 de la

Llei de patents, que estableix que les ta- xes que es requereixen per al registre i el manteniment d’una patent, com també per a tota altra inscripció establerta en la Llei de patents, i per a tot altre servei que pugui efectuar l’Oficina de Patents, segons estableixi el Reglament d’execució de la Llei de Patents, s’han de fixar per llei.

Article 1 Creació

Es creen les taxes a les quals fa refe- rència l’article 73 de la Llei de patents, les quals es regeixen per aquesta Llei i, si és el cas, per les disposicions regla- mentàries que la despleguin.

Article 2 Gestió

Correspon a l’Oficina de Patents la gestió i el cobrament de les taxes regu- lades en aquesta Llei.

Article 3 Fet generador

Constitueixen fets generadors de les taxes regulades en aquesta Llei el re- gistre i el manteniment d’una patent, així com les altres inscripcions relatives a una patent, i els altres serveis duts a terme per l’Oficina de Patents a què es refereix aquesta Llei.

Article 4 Obligat al pagament de la taxa

L’obligat al pagament de la taxa és la persona física o jurídica, nacional o estran- gera, que sol·licita una o més inscripcions o serveis constitutius d’un fet generador.

Article 5 Meritació i pagament

1. La taxa es merita en el moment de sol·licitar la inscripció o el servei cons- titutiu d’un fet generador.

2. En qualsevol cas, la inscripció o el servei que correspongui no es presta fins que la taxa no sigui percebuda per l’Oficina de Patents.

3. La falta de pagament de la taxa dins del termini que correspongui priva de tota eficàcia l’acte per al qual aquesta taxa hauria hagut de pagar-se.

4. Quan deixi d’abonar-se una taxa establerta per tramitar l’expedient de sol·licitud d’una patent, s’entén que la sol·licitud ha estat retirada.

Article 6 Pagament d’anualitats

1. Per mantenir en vigor la patent, el seu titular ha d’abonar les taxes de manteniment o anualitats que figuren en aquesta Llei.

2. Les anualitats s’han de pagar per anys avançats durant tota la vigència de la patent. La data de venciment de cada anualitat és la de l’últim dia del mes de l’aniversari de la data de presentació de la sol·licitud de la patent.

3. El pagament de les anualitats s’ha d’efectuar dins dels tres mesos anteriors a la data de venciment de cada anualitat o el mes posterior a la data esmentada. Si no se’n satisfà l’import en aquest termini, pot abonar-se el mateix amb un recàrrec del 25 per 100 dins dels tres primers mesos a comptar del mes posterior a la data de venciment de l’anualitat que correspongui i d’un 50 per 100 dins dels tres mesos següents als esmentats tres primers mesos, fins a un màxim de sis mesos de demora. No obstant això, en els sis mesos següents als referits sis mesos màxims de demora, i fins a un màxim de temps que coincideixi amb la data aniversari de l’anualitat següent, l’interessat pot regularitzar el pagament de l’anualitat no pagada, abonant una taxa equivalent a l’import de la vintena anualitat.

4. La taxa que s’ha d’abonar al moment de presentació de la sol·licitud de patent exonera del pagament de les dos prime- res taxes de manteniment o anualitats.

Article 7 Retorn de les taxes

Les taxes pagades han de ser retor- nades d’ofici a qui estigui obligat a pa- gar-les si la inscripció o el servei no es presta per causa imputable a l’Oficina de Patents.

4755Núm. 67 - Any 26 - 26.11.2014 Butlletí Oficial del Principat d’Andorra

Article 8 Taxes

1. Les taxes per a les inscripcions i per a altres serveis prestats per l’Oficina de Patents són les següents:

a) Serveis de sol·licitud de registre i de concessió de patents:

Taxa per presentació de la sol·licitud 135 €

Taxa per concessió 25 €

Taxa per esmena, correcció o retirada de la sol·licitud 25 €

Taxa per divisió de sol·licitud 25 €

b) Serveis complementaris:

Taxa per reivindicació de prioritat estrangera 25 €

c) Serveis d’inscripció i modificació en el Registre de Patents:

Taxa per canvis i modificacions a la patent, inclosa la renúncia 40 €

Taxa per inscripció del canvi en la propietat o sobre els drets reals d’una sol·licitud de patent o d’una patent concedida

40 €

Taxa per inscripció de llicències 40 €

Taxa per tramitació de cada un dels oferiments de llicències de dret 40 €

Taxa per altres tipus de tramitacions al Registre de Patents 95 €

d) Serveis per acreditar els agents de patents davant l’Oficina de Patents:

Taxa per a la realització del curs i l’examen de coneixement per a agent de patents i, en cas de superació del dit examen, per a la inscripció en el Registre d’Agents de Patents

400 €

e) Taxes de manteniment o anuali- tats:

1a anualitat 0 €

2a anualitat 0 €

3a anualitat 15 €

4a anualitat 20 €

5a anualitat 35 €

6a anualitat 50 €

7a anualitat 60 €

8a anualitat 85 €

9a anualitat 100 €

10a anualitat 120 €

11a anualitat 145 €

12a anualitat 170 €

13a anualitat 195 €

14a anualitat 225 €

15a anualitat 250 €

16a anualitat 285 €

17a anualitat 315 €

18a anualitat 350 €

19a anualitat 385 €

20a anualitat 420 €

4756 Núm. 67 - Any 26 - 26.11.2014Butlletí Oficial del Principat d’Andorra

f) Restabliment de drets:

Taxa per restabliment de drets 250 €

g) Serveis en relació amb sol·licituds internacionals:

Taxa de transmissió de sol·licituds in- ternacionals: 70 €

Taxa de presentació internacional: 1.084 €

Taxa de recerca internacional: 1.875 €

Taxa de presentació per a entrada en fase nacional de sol·licituds interna- cionals: 112 €

2. Els preus públics que s’han de sa- tisfer a l’Oficina de Patents s’estableixen mitjançant decret del Govern.

Disposició addicional La Llei del pressupost general pot ac-

tualitzar les taxes de l’Oficina de Patents fixades en aquesta Llei.

Disposició final primera Si és el cas, el Govern establirà les

disposicions reglamentàries necessàries per aplicar aquesta Llei.

Disposició final segona Aquesta Llei entrarà en vigor al cap

d’un mes de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Casa de la Vall, 30 d’octubre del 2014 Vicenç Mateu Zamora Síndic General

Nosaltres els coprínceps la sancionem i promulguem i n’ordenem la publica- ció en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. François Hollande Joan Enric Vives Sicília President de la Bisbe d’Urgell República Francesa Copríncep d’Andorra Copríncep d’Andorra